Your Cart

DARMOWA DOSTAWA OD 99 ZŁ

WYSYŁKA W 24H

Regulamin konkursu

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem Akcji jest Naturalny Wybór Rafał Zamojski z siedzibą pod adresem Sosnówka 2a, 21-143 Abramów.

Konkurs zaprezentowany jest na profilu społecznościowym Dlagryzonia.pl pod adresem https://www.facebook.com/dlagryzonia. Konkurs obowiązuje od 12.08.2021 r. do 27.08.2021 r. Ogłoszenie wyników następuje w dniu 28.28.2021 r. do godziny 21:00.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnikiem konkursu może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie w rozumieniu kodeksu cywilnego). Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w konkursie przy współudziale swojego przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego). Warunkiem koniecznym jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacją jego postanowień.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udzielenie odpowiedzi w komentarzu zawierającej zdjęcie swojego pupila (gryzonia lub królika).

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i podwykonawcy współpracujący z Organizatorem. Zakaz dotyczy tych osób, które miały bezpośredni kontakt i wpływ na realizację konkursu oraz które pracowały nad projektem i wdrożeniem konkursu, a także ich  dzieci, rodziców, rodzeństwa, małżonków oraz osób pozostających w stosunku przysposobienia.

§ 3. ZASADY KONKURSU

Konkurs pod hasłem “Wybieramy ✔️najsłodszego ✔️najładniejszego ✔️ najśmieszniejszego gryzonia!” obowiązuje w określonym czasie na profilu facebook’owym https://www.facebook.com/dlagryzonia

Przedmiotem konkursu jest możliwość wygrania przez Uczestnika jednej z trzech nagród: Voucher na zakupy o wartości 50zł. Przewidziano wyłonienie trzech zwycięzców.

Każdy z uczestników konkursu otrzyma indywidualny kod rabatowy na upoważniający do zniżki -20% w sklepie dlagryzonia.pl

Wszyscy uczestnicy konkursu proszeni są o oznaczenie pod postem konkursowym w formie komentarza, znajomej osoby, którą chcieliby zaprosić do konkursu.

Do godz. 21:00 dnia 28.08.2021 r. organizator wybierze trzy odpowiedzi. Osoby te wygrają konkurs oraz zostaną obdarowane Zestawem przesłanym przez organizatora kurierem.

Użytkownik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

Materiały reklamowe zaprezentowane na stronie https://www.facebook.com/dlagryzonia nie stanowią oferty w rozumieniu art.66§ 1K.C.

§ 4. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU REKLAMACJI/SKARGI W KONKURSIE

Reklamacja/skarga powinna zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji składającego reklamację, jak również opis podstawy reklamacji.

Reklamacja/skarga powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją doręczyć wszelkie dokumenty  oraz przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.

Reklamacje/skargi mogą być składane przez cały czas trwania konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego zakończenia. Reklamacje/skargi, które otrzyma Organizator po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Reklamacje/skargi rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia  otrzymania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji/skargi Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Przy rozpatrywaniu reklamacji/skargi Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego.

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.